HR-toolbox


Zoeken:
zoeken

Powered by Xanti CMS

Algemene voorwaarden

HR toolbox is een officiële handelsactiviteit van Peter Rooze Consultancy (PRC). De algemene voorwaarden van PRC zijn van toepassing op HR toolbox.

Algemene contractsvoorwaarden en algemene voorwaarden voor advies-, interim- en uitvoeringsopdrachten door Peter Rooze Consultancy, hierna te noemen PRC, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 33273205

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen PRC en wederpartij (opdrachtgever).

1.2 PRC stelt deze algemene voorwaarden aan de wederpartij ter hand voor of bij het sluiten van de overeenkomst.

1.3 Indien PRC software levert, zijn aanvullend de 'algemene voorwaarden voor levering en onderhoud programmatuur en verlening van gebruiksrechten op programmatuur' van toepassing.

1.4 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door PRC uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PRC en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde geldt onverminderd enig ander recht van PRC.

1.8 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door PRC.

1.9 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden onverkort voor en ten behoeve van de bestuurders en werknemers van PRC, alsmede van de door PRC ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

1.10 PRC behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, met dien verstande dat de wijziging uitsluitend zal gelden voor aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen die na de ingangsdatum van de wijziging tot stand komen.

1.11 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en/of een gesloten overeenkomst zijn slechts geldig indien deze in een door PRC en opdrachtgever ondertekend geschrift zijn vastgelegd.


Artikel 2 Aanbod en overeenkomst
2.1 Aanbiedingen en offertes kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan en zijn steeds vrijblijvend, tenzij in het schriftelijk aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever aan PRC is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien een opdracht schriftelijk is aanvaard.

2.4 Door de opdracht te aanvaarden wordt de volledige verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering daarvan eveneens aanvaard.

2.5 PRC behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van de redenen te weigeren.


Artikel 3 Opdrachtuitvoering
3.1 De werkzaamheden van PRC zijn te onderscheiden in:
- advies- en/of interim-opdrachten;
- uitvoeringsopdrachten.

3.2 De in lid 1 bedoelde advies- en interim-opdrachten hebben altijd het karakter van een inspanningsverplichting, de uitvoeringsopdrachten beogen een bepaald resultaat.

3.3 Het in lid 1 aangegeven onderscheid komt tot uitdrukking in de door PRC uitgebrachte offerte en overeenkomst.

3.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documenten en gegevens, die nodig zijn om de opdracht conform de overeenkomst uit te voeren, direct aan PRC ter beschikking worden gesteld.

3.5 Dit geldt eveneens voor de beschikbaarheid van de medewerkers uit de organisatie van opdrachtgever die bij de werkzaamheden van PRC volgens overeenkomst betrokken zullen zijn.

3.6 Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan het in de leden 4 en 5 gestelde voldoet, of anderszins niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft PRC het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten en schade volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

3.7 Ingeval PRC overgaat tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst om redenen vermeld in lid 3.6, blijft opdrachtgever verplicht zijn betalingsverplichting na te komen.

3.8 Ingeval (medewerkers) van PRC ten kantore van opdracht gever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos alle benodigde faciliteiten ter beschikking stellen


Artikel 4 Personeel
4.1 PRC kan na overleg met opdrachtgever de samenstelling van het opdrachtteam wijzigen, indien PRC meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het opdrachtteam niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

4.2 Ingeval PRC krachtens overeenkomst met opdrachtgever werknemers via PRC aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zal opdrachtgever gedurende 6 maanden na beëindiging van de betreffende overeenkomst geen werknemers van PRC die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest, in dienst nemen of anderszins zonder tussenkomst van PRC werkzaamheden voor zich laten verrichten.


Artikel 5 Inschakeling van derden bij de uitvoering van de opdracht

5.1 Het staat PRC vrij om, na schriftelijk akkoord van opdrachtgever, voor specifieke onderdelen van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Kosten hiervan komen voor rekening van opdrachtgever, PRC blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de opdracht.


Artikel 6 Wijziging en meerwerk

6.1 Indien PRC op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden door opdrachtgever aan PRC worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van PRC. PRC is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening kan worden beïnvloed.

6.3 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal PRC opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als bedoeld in lid 1 tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.


Artikel 7 Tarieven en kosten
7.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is PRC gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen of belastingen in binnen- of buitenland, lonen en wisselkoersveranderingen.

7.2 PRC is gerechtigd de overeengekomen tarieven en kosten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever te wijzigen voor prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na het sluiten van deze overeenkomst.

7.3 In geval van toepassing van het vorige heeft opdrachtgever het recht om, in overleg met PRC de samenstelling van het opdrachtteam zodanig te wijzigen dat de tarieven, prijzen en kosten in de praktijk gelijk blijven. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na schriftelijke kennisgeving door PRC aan te geven of hij van dit recht gebruik wil maken.

7.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal PRC tegen het einde van iedere kalendermaand, of in het begin van de daarop volgende kalendermaand, aan opdrachtgever een factuur sturen voor de werkzaamheden en gemaakte kosten van die periode.


Artikel 8 Betaling

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum en op de door PRC aangegeven wijze bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is PRC alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de opdrachtgever gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke PRC moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van PRC worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 250,--.

8.2 Opdrachtgever wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd, indien hij daartegen niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk heeft geprotesteerd.

8.3 Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

8.4 Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen. Bij niet nakoming van deze betalingsregeling vervalt deze regeling en is het gehele bedrag ineens opeisbaar.

8.5 Betaling door opdrachtgever aan PRC dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden zonder dat de opdrachtgever recht heeft op aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.6 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van die opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.7 PRC behoudt zich het recht voor een voorschotbetaling, volledige vooruitbetaling of contante betaling van opdrachtgever te verlangen.

8.8 Indien opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, heeft PRC het recht de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

8.9 Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.


Artikel 9 Duur en afsluiting van de opdracht

9.1 De duur van een opdracht wordt in de offerte aangegeven door middel van data en/of tijdsperioden.

9.2 De in een aanbieding of overeenkomst opgegeven leveringstijden zal PRC zoveel mogelijk proberen in acht te nemen, deze gelden nimmer als fatale termijn doch slechts als bij benadering opgegeven termijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien mocht blijken dat een termijn niet gehaald zal worden, treden partijen in overleg teneinde een nieuwe termijn vast te stellen.

9.3 Door overschrijding van een leveringstermijn ontstaat voor opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van de op hem rustende verplichtingen.


Artikel 10 Levering

10.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder lopen dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

10.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beslissingsmacht van opdrachtgever, of in de feitelijke beslissingsmacht van een door de opdrachtgever aangewezen hulppersoon zijn gebracht.

10.3 Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van PRC en alle aan de wederpartij te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan PRC voorbehouden tot aan het moment van algehele voldoening van hetgeen PRC in verband met de onderliggende overeenkomst en, voor zover de wet zulks toelaat, in verband met andere overeenkomsten van de wederpartij te vorderen heeft.

10.4 Ingeval door PRC de verplichtingen, welke voor haar uit de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn voortvloeien, niet tijdig nakomt, zal opdrachtgever PRC in de gelegenheid stellen om alsnog, alle omstandigheden in aanmerking genomen, binnen een redelijke termijn naar behoren te presteren.


Artikel 11 Intellectuele eigendom
11.1 PRC behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

11.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van PRC, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

11.3 Opdrachtgever heeft schriftelijke toestemming van PRC nodig voor een ander gebruik dan in het kader van de opdracht is overeengekomen.


Artikel 12 Vertrouwelijkheid

12.1 PRC en de door haar ingeschakelde personen zullen ten aanzien van de aan haar bij de uitvoering van de opdracht bekend geworden informatie en gegevens betreffende (de organisatie van) opdrachtgever, die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van PRC en de door haar ingeschakelde derden kan worden gevraagd.

12.2 Opdrachtgever zal zonder toestemming van PRC aan derden geen mededeling doen over de aanpak van PRC, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 PRC is niet aansprakelijk, indien zij door overmacht enige overeenkomst niet, niet goed of niet volledig nakomt. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van PRC behoort te komen. Hieronder wordt o.a. begrepen het niet of niet tijdig nakomen door enige derde van zijn verplichtingen, onafhankelijk van de oorzaak van het niet of niet tijdig nakomen van een derde.

13.2 PRC verplicht zich bij de uitvoering van de overeenkomst, waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en naar beste kunnen de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

13.3 Op de laatste dag van een door PRC uit te voeren project, of althans binnen twee weken na beëindiging van een project, zullen opdrachtgever en PRC gezamenlijk de uitvoering van het project beoordelen, waarbij eventuele geconstateerde tekortkomingen zullen worden hersteld binnen een redelijke termijn.

13.4 Behoudens bepalingen van dwingend rechtelijke aard kan PRC in verband met de door haar geleverde diensten - een en ander in de ruimste zin des woords - niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, anders dan die het gevolg is van opzet of grove schuld of nalatigheid zijdens PRC.

13.5 Voor zover aansprakelijk, is PRC uitsluitend aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of derden geleden rechtstreekse schade. Gevolgschade, bedrijfsschade en/of immateriële schade, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever dient zich desgewenst hiertegen te verzekeren.

13.6 Voor elke opdracht tot ondersteuning van een bepaald project, zoals genoemd in de betreffende opdrachtbevestiging, is de totaal door PRC met betrekking tot die opdracht te vergoeden rechtstreekse schade beperkt tot 50% van het bedrag, dat opdrachtgever ter zake van deze opdracht aan PRC verschuldigd zou zijn.

13.7 Voor vergoeding komt in aanmerking alleen die schade die binnen 6 maanden na de geleverde dienst wordt ontdekt en die voorts binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan PRC is gemeld, zulks op straffe van verval van het recht op schadevergoeding.

13.8 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt door opdrachtgever aan PRC alle gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.

13.9 Indien en voor zover de bepaling van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, geldt een beperking die alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen nog aanvaardbaar is.


Artikel 14 Reclames
14.1 De wederpartij dient de geleverde diensten c.q. de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Eventuele reclames worden door PRC alleen in behandeling genomen indien deze PRC rechtstreeks en binnen 3 werkdagen na de evaluatie van de verlening van diensten danwel binnen 3 werkdagen na de aflevering van de zaak schriftelijk zijn kenbaar gemaakt onder opgave van de aard en grond van de klachten. Binnen dezelfde termijn dient de zaak waarop de reclame betrekking heeft in het bezit van PRC te zijn. Verborgen gebreken dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 2 maanden na ontvangst van de goederen te worden gemeld.

14.2 Reclames ten aanzien van reeds be- of verwerkte goederen kunnen niet in behandeling genomen worden.

14.3 Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten, de afgeleverde zaken en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij.Artikel 15 Werving en Selectie
15.1 Cliënt zal geen werknemers van PRC aantrekken om bij hem, al dan niet tijdelijk, in dienst te treden, dan wel voor cliënt als zelfstandige in de vorm van natuurlijke of rechtspersoon, vergelijkbare diensten te verrichten als PRC, tenzij met PRC overeenstemming is bereikt over aan laatstgenoemde te betalen vergoeding, gelijk aan zes maanden brutosalaris. Bedoelde vergoeding zal verschuldigd zijn op grond van onder meer door PRC gemaakte wervings-, selectie- en opleidingskosten ter zake van de betreffende werknemer.Artikel 16 Ontbinding
16.1 Ingeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen of wanneer de wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft PRC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

16.2 Indien PRC gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de met PRC overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat PRC de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet.

16.3 PRC zal wegens een ontbinding als bedoeld in het vorige lid nimmer tot enige schadevergoeding verplicht kunnen worden.

16.4 De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

16.5 Annulering van een opdracht is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van PRC. Opdrachtgever is verschuldigd:
10% van het gefactureerde bedrag bij annulering binnen 30 dagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden.
20% van het gefactureerde bedrag bij annulering binnen 20 dagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden.
25% van het gefactureerde bedrag bij annulering binnen 15 dagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden.
50% van het gefactureerde bedrag bij annulering binnen 10 dagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden.
75% van het gefactureerde bedrag bij annulering binnen 5 dagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden.


Artikel 17 Toepasselijk recht
17.1 Op rechtshandelingen van PRC en verbintenissen tussen PRC en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

17.3 Onverminderd de overige bepalingen van de voorwaarden blijven de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever in geval van een geschil volledig in stand en laat dit de rechten van PRC geheel onverlet.


Artikel 18 Overmacht
18.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten PRC gebruik maakt.

18.2 Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst van PRC niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende een jaar heeft voortgeduurd, de overeenkomst door ieder van partijen bij aangetekende brief kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit 18.3 de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door PRC reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan PRC verschuldigd is.

18.3 Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.


Amsterdam, 1 februari 2008